Als Koninklijke Wagenborg voelen wij ons verantwoordelijk voor mens, milieu en het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Wij hebben respect voor elkaar en bieden een veilige werkomgeving aan iedereen die bij onze activiteiten betrokken is: medewerkers, partners, onderaannemers, toeleveranciers en andere belanghebbenden. We eisen van hen dat ze actief bijdragen aan het veilig uitvoeren van de werkzaamheden en respect hebben voor elkaar en de natuur. Op deze wijze streven wij gezamenlijk naar een gezond bedrijf dat klaar is voor de toekomst.

Een hoge standaard op gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ) is een peiler voor ons succes. Hiermee nemen we een verantwoorde positie in op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Wanneer de verwachting is dat ons werk gevolgen kan hebben voor het milieu streven we ernaar mogelijke effecten van tevoren in beeld te hebben en de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt.

Onze bedrijven voldoen minimaal aan de industriestandaarden in de sectoren waarin we actief zijn en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hetzelfde eisen we van onze partners en subcontractors.

Koninklijke Wagenborg verbindt zich aan de volgende doelstellingen:

 • Duurzame inzetbaarheid: we streven naar nul ongevallen, voorkomen persoonlijk letsel en schade aan materieel en (leef)milieu
 • Goed werkgeverschap: we realiseren en behouden een reputatie als goed werkgever
 • Risico-sensitief: we herkennen, erkennen en minimaliseren risico’s bij de bron
 • Excellente (keten)partner: we streven naar tevreden klanten waardoor duurzame relaties worden opgebouwd en onderhouden. Daarnaast beschikken we over efficiënte bedrijfsprocessen die als doel hebben het leveren van services en producten die voldoen aan de geformuleerde (wettelijke) en specifieke eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten
 • Continu verbetering: we plannen, beheersen en borgen de bedrijfsprocessen en streven naar continue verbetering van onze prestaties waardoor we kunnen inspelen op kansen en bedreigingen.

We geven invulling aan dit beleid door in al onze bedrijfsonderdelen:

 • competente, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers in te zetten voor de uitvoering van onze activiteiten
 • gebruik te maken van een gecertificeerd HSEQ-management systeem
 • trainingen, geschikte beschermings- en arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen
 • voortdurend te zoeken naar minder omgeving belastende werkmethoden en hulpstoffen
 • ongevallen, incidenten, afwijkingen en suggesties ter verbetering objectief te onderzoeken (zowel intern als extern), de resultaten te delen en acties ter voorkoming in te zetten om herhaling te voorkomen 
 • open te communiceren over onze prestaties op gebied van HSEQ
 • een cultuur te creëren waarin onze medewerkers zich samen met alle andere betrokkenen rond het bedrijf inzetten om de gestelde doelen op gebied van HSEQ te bereiken
 • de effectiviteit van de processen te toetsen door middel van audits en inspecties en de uitkomsten te gebruiken om te leren en onze prestaties verder te verbeteren.

Iedere medewerker heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taken een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om HSEQ. Daarnaast hebben alle medewerkers het recht en de plicht om activiteiten niet te starten of te stoppen wanneer redelijkerwijs de indruk bestaat dat deze niet uitgevoerd kunnen worden volgens de Arbo-, veiligheids- of milieu-eisen danwel interne of klanteisen. Zij dienen dit direct te melden aan hun leidinggevende.

Dit beleid is in lijn met de visie en doelstellingen van ons bedrijf, de benodigde middelen hiervoor zullen ter beschikking gesteld worden. Regelmatig zal dit beleid getoetst en indien nodig herzien worden.

Egbert Vuursteen -  CEO ROyal Wagenborg 

Maarten Tromp -  COO Royal Wagenborg

Jeroen Seyger - CFO Royal Wagenborg​
 

Deel deze pagina